MR

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS IJsselhof is het orgaan waarin ouders/verzorgers en personeel worden vertegenwoordigd en invloed kan uitoefenen op het beleid van de school.

Wat kan en mag de MR allemaal doen?

De belangrijkste rechten van de MR daarbij zijn het adviesrecht en instemmingsrecht op plannen van de school. De MR kan ook zelf voorstellen doen aan de school (initiatiefrecht) en heeft het recht om goed geïnformeerd te worden (informatierecht) en op overleg met de school (overlegrecht). De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en worden in de MR-gids uitgebreid beschreven (zie het onderdeel Attachments op deze site).

Hoe werkt de MR samen met haar achterban?

De MR wil graag open communiceren met de school en met haar achterban, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt of kan gaan spelen en daarop tijdig kunnen reageren. De reguliere communicatie bestaat uit het communiceren van een samenvatting van de MR-vergadering via de nieuwsbrief en het publiceren van de samenvatting en de notulen van de vergaderingen op de website. Daarnaast organiseert de MR achterbanraadplegingen bij grotere vraagstukken, zoals in het voorjaar van 2019 rondom het Schoolplan 2019-2023.

De MR wil graag weten wat er speelt onder haar achterban en wil daarom graag vragen, zorgen en adviezen van ouders, verzorgers en medewerkers ontvangen. Dat kan via het emailadres mr@obs-ijsselhof.nl en u kunt ook één van de MR-leden aanspreken.

Kan ik een vergadering bijwonen?

Dat kan zeker, de vergaderingen zelf zijn openbaar. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich vooraf aanmelden via een email naar mr@obs-ijsselhof.nl.

Wanneer zijn de vergaderingen?

De MR vergadert op donderdag om 19:30 in de personeelskamer van de school vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn: 21-09-23; 02-11-2023; 07-12-2023; 25-01-2024; 07-03-2024; 25-04-2024; 13-07-2024

Daarnaast worden soms extra vergaderingen ingelast.

De directeur van de school, Margreet Arendsen, schuift aan in het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen, de zogeheten overlegvergadering. In het tweede gedeelte van de vergadering, de zogeheten MR-vergadering, vergadert de MR zonder de directie.

Wat gebeurt er dan in welke vergadering?

Dat kunt u vinden in de MR Jaaragenda, die u op de downloadpagina kan vinden.

Leden van de MR schooljaar 2023-2024

Oudergeleding

Marco Bleumer – voorzitter

Dick ten Brinke – secretaris

Hein van Schooten

 

 

Personeelsgeleding

Jorn Schellekens

Justin van Valkenhoef

Canan Bayram